Εφαρμογές για προσωπική χρήση: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό που μπορεί να καλύψει διάφορες άλλες -εκτός από τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές- ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η ψυχαγωγία του (παιχνίδια κάθε φύσεως), η ενημέρωσή του (γεωγραφικοί άτλαντες, ηλεκτρονικές εφημερίδες, Διαδίκτυο), η διευκόλυνσή του σε διάφορες προσωπικές και οικιακές εργασίες (προσωπικό ημερολόγιο, οργάνωση εξόδων), κ.ά. Πολλά προγράμματα μορφωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα είναι σχεδιασμένα με συνδυασμό πολλών εκφραστικών μέσων εκτός από κείμενο, όπως είναι η εικόνα, το βίντεο, ο ήχος κλπ., τα θέματα δε που περιλαμβάνουν είναι οργανωμένα με δυναμικό τρόπο, ώστε μπορούν να προσεγγιστούν με τις προτεραιότητες που επιθυμεί ο ίδιος ο χρήστης. Τέτοιο σχεδιασμό έχουν συνήθως οι εγκυκλοπαίδειες, οι τουριστικοί οδηγοί, τα παιχνίδια, κ.ά. Από τον πίνακα ελέγχου του ιταλικού τίτλου πολυμέσων «Όπερα» μπορεί να κανείς να κάνει διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τον ήχο ή να επιλέξει το μουσικό θέμα με το οποίο θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, όπως: ένα μουσικό κομμάτι για να το ακούσει ή να πάρει πληροφορίες σχετικά με αυτό, ένα θέμα από τη θεωρία μουσικής (ήχος, τόνος, ημιτόνιο κ.λπ. με ηχητικά παραδείγματα), να επιλέξει ένα μουσικό όργανο για να μάθει τη δομή του και να ακούσει τον ήχο του, ένα θέμα από την ιστορία της μουσικής, σχετικά με την εξέλιξη σε διάφορες χρονικές περιόδους ή τη ζωή και το έργο μεγάλων μουσουργών. H συνεργασία εφαρμογών και η ενοποίηση στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως για παράδειγμα, η ενσωμάτωση μέρους εργασίας που έχει δημιουργηθεί με μια εφαρμογή σε κάποια άλλη, δεν είναι πάντα εφικτή. Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα έρχονται να δώσουν λύση δύο ανοικτές αρχιτεκτονικές η COM (Component Object Model) και η CORBA (Common Object Request Broker Architecture). H μέθοδος που χρησιμοποιούν συνίσταται στη δημιουργία μιας πρότυπης διεπαφής (standard interface) η οποία επιτρέπει την επικοινωνία προγραμμάτων και εφαρμογών που έχουν κατασκευαστεί ακόμη και από διαφορετικές εταιρείες και που, ενδεχομένως, βρίσκονται εγκατεστημένες σε διαφορετικού τύπου υπολογιστικά συστήματα. Ένα υποσύνολο των εφαρμογών στις οποίες στοχεύουν αυτές οι δύο αρχιτεκτονικές είναι η ενσωμάτωση και περαιτέρω επεξεργασία αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί με μια εφαρμογή σε έγγραφο άλλης εφαρμογής. Γνωστά παραδείγματα αυτής της δυνατότητας είναι η εισαγωγή φύλλων εργασίας καθώς και η εισαγωγή γραφικών σε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου. Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές αυτής της διαδικασίας είναι η Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (ΣΕΑ/OLE -Object Linking and Embedding), η οποία αποτελεί μέρος της COM, και η OpenDoc. H αρχιτεκτονική COM έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Microsoft και εφαρμόζεται μόνο σε διάφορες εκδόσεις των Windows συμπεριλαμβανομένων και των NT. Προσφάτως αναπτύχθηκε και η κατανεμημένη έκδοση γνωστή ως DCOM (Distributed Component Object Model). Από την άλλη πλευρά η CORBA αποτελεί μια πιο ευέλικτη τεχνική, αφού μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα CORBA έχει αναπτυχθεί από τον Object Management Group, ο οποίος αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στη δημιουργία του οποίου συμμετείχαν πολλοί χρήστες, μηχανικοί και εταιρείες λογισμικού. Οι κατανεμημένες δυνατότητες που διαθέτει κρίνονται πιο αποτελεσματικές από αυτές που παρέχει η DCOM. Τελευταία καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να επιτευχθεί συμβατότητα μεταξύ COM και CORBA.