Εκπαιδευτικό λογισμικό: Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων. H καλπάζουσα παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και το αυξανόμενο με εντυπωσιακούς ρυθμούς ενδιαφέρον για τα σχετικά προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, προσδίδουν στις εφαρμογές αυτού του τύπου ιδιαίτερη σημασία. To εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε ιδιαίτερες κατηγορίες, ανάλογα με τους στόχους που μπορεί να εξυπηρετήσει και τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του, η οποία σηματοδοτεί διαφορετικές θεωρίες μάθησης. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα προϊόντα που αποσκοπούν: Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην ανάγνωση, η ορθογραφία, η αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων, η αναγνώριση στοιχείων από τη φύση (ζώων, φυτών, κλπ.), η ετυμολογία λέξεων, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου κλπ., τα οποία προορίζονται κυρίως για τις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, Στην επανάληψη γνώσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, κυρίως σ’ αυτά που απαιτούν απομνημόνευση, Στην προσέγγιση και ανακάλυψη εννοιών με πειραματισμό (διερευνητική μάθηση), με σκοπό την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της δημιουργικότητας και της κρίσης του μαθητή. Ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής αξιοποιεί διάφορες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού -όπως χρήση πολυμέσων, προσομοίωση, εικονική πραγματικότητα, κλπ.- και μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία επαναξιολόγησης του μαθητή με καταγραφή των σωστών ή λανθασμένων απαντήσεων ή ενεργειών, για την ενημέρωση του ίδιου και των δασκάλων του σχετικά με την επίδοσή του. Δικτυακές εφαρμογές – διδασκαλία από απόσταση. H ενσωμάτωση δικτυακών δυνατοτήτων στο εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. H άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες μαθητών διευκολύνει τη συνεργασία από απόσταση. Οι μαθητές έχουν έτσι την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις και να διευρύνουν τις αντιλήψεις τους σε διάφορους τομείς, γνωστικούς και πολιτιστικούς. Οι δικτυακές δυνατότητες, εξάλλου, χρησιμοποιούνται ευρέως και στη διδασκαλία από απόσταση, για την προσφορά ευκαιριών σε άτομα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κέντρα εκπαίδευσης (κατοίκους ακριτικών περιοχών, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ.). Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μια άλλη ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία λογισμικού είναι αυτή που υποστηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση. Σ’ αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται κυρίως προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τις πιο απλές, όπως είναι η άσκηση στην πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα, μέχρι τις πιο εξειδικευμένες και επικίνδυνες, όπως είναι η εκπαίδευση πιλότων, αστροναυτών, κλπ. Τα προγράμματα της τελευταίας κατηγορίας λειτουργούν κυρίως με προσομοίωση φαινομένων, ώστε να μη διατρέχει κινδύνους ο εκπαιδευόμενος.